Προδιαγραφές ένταξης της επιχείρησης σας στο EΣΠΑ e-lianiko για EShop

Επιδότηση ΕΣΠΑ για κατασκευή eshop

Η επιχορήγηση του ΕΣΠΑ για κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος για επιχειρήσεις λιανεμπορίου είναι πλέον γεγονός. Με την ονομασία “e-lianiko” η δράση ενισχύει σε ποσοστό 100% τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, για κατασκευή ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), λογισμικού, εξοπλισμού και διαφήμισης.
Το e-lianiko αποτελεί μια σημαντική πρόταση για εκσυγχρονισμό και βοήθεια στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, καθώς το τελευταίο χρόνο έχουν δεχθεί πλήγμα. Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

  1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
  2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
  3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
  4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών, Φιλοξενία (hosting κτλ.)
  5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Ποιές όμως είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα;

 Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:
• να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 
• να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες
• να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18/03/2020 και εφεξής
• να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος 
• να έχει μειωθεί ο Κύκλος Εργασιών Δ’ τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών Δ’ τρίμηνου έτους 2019, τουλάχιστον σε ποσοστό 20%.
• να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία
• να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα που θα πληροί κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive
• θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών
• θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Επικοινωνείστε μαζί μας για να αναλάβουμε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα και να πάμε μαζί την επιχείρηση σας ένα βήμα μπροστά.